Måldokument

Måldokument

För Pingst Ung i Distrikt Göteborg och Bohuslän verksamhetsåret 2022

Målsättningen för Pingst Ung i Distrikt Göteborg och Bohuslän är att vara ett samarbetsorgan mellan länets pingstförsamlingar i barn och ungdomsfrågor. Vi vill stödja församlingarna i barn- och ungdomsfrågor, uppmuntra till att se och förstå den enskilda människans värde, arbeta för ökad integration samt anordna ledarutbildningar.

Ideologi

Pingst Ung ser människan som en social varelse med ande, själ och kropp.
Livsfrågorna och andliga värden står i centrum i ideologin.

Verksamheten präglas av den grundsyn som finns i Bibeln och som pingstförsamlingarna i Sverige söker tillämpa och praktisera.
Pingst Ung präglas av en demokratisk grundsyn. Enligt denna grundsyn betraktas alla som jämlika och med samma värde oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, kulturell och social bakgrund.

Vi vill skapa miljöer och mötesplatser där alla har samma rätt att delta och möjlighet till inflytande samtidigt som detta medför ansvar, respekt och samarbete.

Verksamhet

Verksamheten och organisationen skall styras utifrån människors behov, utveckling och relationer. Utveckling främjas bäst i gemenskap med andra. Meningsfull verksamhet är det som är meningsfullt för den enskilda människan i samspel med andra.

Deltagandet bygger på frivillighet och delaktighet. Delaktigheten är grundförutsättningen för en expansiv utveckling. Delaktigheten stimulerar kreativiteten och leder till en kvalitativ utveckling i planering, genomförande och utvärdering. En strävan måste finnas att nå nya individer och grupper och då speciellt ”svaga” och ”utsatta” grupper i det svenska samhället.

Pingst Ungs verksamhet styrs genom stadgar och verksamhetsplan, budget och de beslut som fattas i samband med representantskapsmöte.