Stadgar

Stadgar för Pingst ung Väst (Gbg & Bohus)

§1. UPPGIFT

Pingst Ung Väst (f.d. Göteborg och Bohuslän O-län) är en ideell förening
som är ett samarbets- och serviceorgan för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och
ungdom. I PU:s uppgifter ingår främst informationsverksamhet, material- och metodutveckling
samt ledarutbildning och stöd till församlingar i deras arbete som berör skola, hem och fritid.

 

§2. REPRESENTANTSKAP

Pingstförsamling, som beslutar delta i PU:s verksamhet, äger representantskap i PU.
Representantskapsmötet, till vilket församlingarna äger rätt att sända högst tre representanter,
samlas en gång om året.

Representantskapsmötet skall
– besluta om ansvarsfrihet för styrelsen
– välja ledarmöten i styrelsen
– välja förtroendevald revisor
– utse valkommitté på två personer
– besluta om arbetets uppläggning

Kallelse sker minst två veckor före representantskapsmötet. Vid representantskapsmötet skall
protokoll föras, vilket justeras av ordförande för mötet och två vid mötet utsedda justeringsmän.

 

§3. EXTRA REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Extra representantskapsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller om minst en fjärdedel av
församlingarna påfordrar detta.

 

§4. STYRELSE

Styrelsen handhar ledningen och den ekonomiska förvaltningen efter de riktlinjer som
representantskapsmötet beslutar.
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter, som är medlem i någon av länets
pingstförsamlingar och har hjärta för barn och ungdomar.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden är två (2)
år, halva antalet ledarmöten väljs varje år.

Vid valet av styrelseledamöter bör man tillse att både större och mindre församlingar blir
representerade med geografisk spridning. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande och då minst två ledamot är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Ordförande har vid lika röstetal utslagsrösten. Styrelsens sammanträden
skall protokollföras.

§5. RÄKENSKAPER OCH REVISION

PU:s räkenskapsår omfattar den tid representantskapsmötet beslutar.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs av representantskapsmötet.

§6. VALKOMMITTÈ 

Valkommittèn består av två ledamöter och utses varje år av representantskapsmötet.

Valkommittèn skall minst fyra veckor före representantskapsmötet sammanställa förslag till de val, vilka stadgeenligt skall förrättas vid ordinarie representantskapsmötet .

 §7. ÄNDRING AV STADGAR

 Förändring av stadgar fordras att samstämmiga beslut med minst 2/3-majoritet fattas på två varandra följande representantskapsmöten.

§8. UPPLÖSNING 

För upplösning av PU fordras att samstämmiga beslut med minst 2/3-majoritet fattas på två varandra, följande representantskapsmöten. Vid upplösningen av PU skall deras tillgångar, enligt beslut av det sista representantskapsmötet, användas till ändamål som har samband med pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och ungdom.