Stadgar

Stadgar för Pingst ung Väst (Gbg & Bohus)

§1.Uppgift

Pingst Ung Väst (Gbg & Bohuslän) är en ideell förening som är ett samarbets- och serviceorgan för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och ungdom. I PU:s uppgifter ingår främst informationsverksamhet, material samt ledarutbildning och stöd till församlingar i deras arbete som berör skola, hem och fritid.

§ 2 Medlemskap / Årsmöte

Pingstförsamlingar som vi samarbetar med är våra lokalavdelningar och dess medlemmar är med i PU Väst och har rätt att sända högst tre representanter till årsmötet.

Årsmötet skall

  • besluta om ansvarsfrihet för styrelsen
  • välja ledamöter i styrelsen
  • välja förtroendevald revisor
  • utse valberedning på två personer
  • besluta om arbetes uppläggning

Kallelse sker minst två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall protokoll föras, vilket justeras av ordförande för mötet och två vid mötet utsedda justeringsmän.

§3. EXTRA Årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller om minst en fjärdedel av församlingarna på fordrar detta.

§4. Styrelse

Styrelsen leder verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen efter den målsättning som årsmötet beslutar.

Styrelse ska bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter, som är medlemmar i någon av länets pingstförsamlingar och har hjärta för barn och ungdomsarbete.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Mandattiden är två (2) år, halva antalet ledamöter väljs varje år.

Valberedningen bör se till att styrelse utgörs av både större och mindre församlingar med geografisk spridning. Det är möjligt nu när man har möte digitalt

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande och då minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har vid lika röstetal utslagsrösten. Styrelsen sammanträden ska protokollföras.

§5. Räkenskaper och revision

PU:s räkenskapsår omfattar den tiden årsmötet beslutar om. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs av årsmötet

§6. Valberedning

Valberedning består av två ledamöter och utses varje år av årsmötet.

Valberedning skall minst fyra veckor före årsmötet sammanställa förslag till de val vilka stadgeenligt skall förrättas vid ordinarie årsmötet.

§7. Ändring av stadgarna

Vid förändring av stadgarna fordras att beslut med minst 2/3 majoritet fattas på årsmötet. Ändringsförslag ska ha skickats med i kallelsen till årsmötet. Blir det ett beslut om stadgeändringar, ändras stadgarna 1 år efter beslutet

§8. Upplösning

För upplösning av Pingst Ung ska tillgångarna delas lika mellan de redovisande lokalavdelningarna senaste 3 åren.