Riktlinjer

Riktlinjer

För Pingst Ung i Distrikt Göteborg och Bohuslän verksamhetsåret 2022. Riktlinjerna går att ladda ner som pdf Riktlinjer 2024

Förutsättningar för utbetalning av regionbidrag

PU Göteborg och Bohus samarbetar med olika lokalavdelningar i vårt distrikt för att tillsammans kunna erbjuda regionens barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning. Vår verksamhet är regional vilket innebär att allt som vi gör skall erbjudas och finnas tillgängligt för alla som bor inom vårt distrikt. Då vi vet att många goda idéer föds ute bland våra lokalavdelningar vill vi ha en dialog med varandra så att vi tillsammans kan erbjuda våra barn och ungdomar bästa tänkbara verksamhet. PU Göteborg och Bohus har finansiella medel som skall användas för att gynna regionens barn och ungdomar, dessa medel kan komma lokalavdelningar till del då de i samarbete med oss arrangerar verksamhet för regionens barn och ungdomar. För att ta del av dessa medel krävs följande:

 1. Bidragen kan sökas av pingstförsamlingar i regionen som redovisar antalet deltagare i verksamheten under året till Pingst Ung riks på därtill avsedd blankett. Redovisningen skall göras före 1 februari nästkommande år. Underlaget till statistiken (listor med namnunderskrifter) arkiveras i församlingen i minst 5 år.
 2. För att Pingst Ung i Göteborgs och Bohus Distrikt skall kunna behandla bidragsansökan krävs att den alltid kommer in i god tid före den aktuella satsningen så att vi kan vara med i planeringen.

Ansökan skall innehålla följande information:

 • Plats, datum och tid.
 • Preliminärt program.
 • Eventuella medarrangörer.
 • Budgetkalkyl (gäller ej vid läger, barn-/ungdomsdagar).
 • Församlingens post- eller banknummer, inga privata konton.
 • En folder/inbjudan till satsningen som vi kan lägga ut på vår hemsida. Observera att PU:s logga och VG logga alltid måste finnas med på inbjudan/foldern! (Loggan finns på detta dokuments förstasida och på hemsidan.)
 • PU:s logga                                

Om ovanstående info finns på inbjudan/foldern så räcker det att ni skickar oss denna. Ansökan kompletteras efter genomförd satsning med ekonomisk (gäller ej vid läger, barn-/ungdomsdagar) och innehållsmässig redovisning och skall lämnas in senast tre månader efter genomförd satsning. Efter detta kan bidraget betalas ut.

Ansökningar skickas med fördel via email till info@pu-vast.se

Kan även skickas med post, då gäller adressen:
PU Väst
c/o Ann-Christin Lundgren
Runhällsgatan 7
423 43 Torslanda

Om ovan info finns på inbjudan/foldern, så räcker det att ni skickar oss denna.

Ansökan kompletteras efter genomförd satsning med ekonomisk (gäller ej vid läger, barn-/ungdomsdagar) och innehållsmässig redovisning och skall lämnas in senast 3 månader efter genomförd satsning. Använd helst vår blankett för bidragsansökan. Efter detta kan stödet betalas ut.

Projektbidrag

Regional barn- och ungdomsverksamhet som motsvarar intentionerna i vårt måldokument. Bidraget täcker 75 % av kostnaden men kan uppgå till max 15 000 kronor. Det behöver inte pågå 3 tim. Annonskostnader ersätts med max 2000 kr. Idéer och projekt kan även behovsprövas.

Nytt bidrag för nya aktiviteter på lördagar 

Inbjudan ska gå ut till hela distriktet. Aktiviteten ska pågå minst 3 timmar till ungdomar och mellanstadiebarn. Återkommande aktivitet minst en gång per månad eller oftare. Startbidrag 1000 kr + ordinarie deltagardagar (100 kr/dag och person)

Ledar- och inspirationsdagar

Ledar- och inspirationsdagar som anordnas i samarbete med Pingst Ung sponsras ekonomiskt. Värdförsamlingen tar arbetsgivaransvar för den inbjudna talaren.

Följande gäller:

 • Inbjudan skall gå ut till hela distriktet.
 • Samlingen skall pågå i minst tre timmar.
 • Vid ledarsamlingar betalas bidrag ut för deltagare i alla åldrar.

Ansökan efter genomförd satsning skall innehålla följande:

 • Program för dagen med tider och innehåll.
 • Deltagarlista med namnteckning, hemort och födelsedata (6 siffror).
 • Kvitton på utgifter. Observera att det endast går att få bidrag för de kostnader som godkänts i ansökan före satsningen.
 • Kontaktuppgifter (telefon och mail) till ansvarig ledare.

För utbildningar av ledare tillhandahåller PU 100 kr/dag och ledare.

För regional utbildning med extern talare tillhandahåller PU 100 kr/person och dag alternativt faktiskt kostnad, dock max 5000 kr.

Fortbildning för barn- och ungdomsledare

Bidrag för kortare fortbildning som gynnar regionens barn och ungdomar kan beviljas i mån av ekonomiska möjligheter.

Följande gäller:

 • Utbildningen måste pågå i minst tre timmar.

Efter genomförd satsning ska följande skickas in:

 • Program för dagen med tider och innehåll.
 • Deltagarlista med namnteckning, hemort och födelsedata (6 siffror) alternativt kvitto för betalning av kursen eller kursintyg.
 • Utbildningens mål, syfte och innehåll samt ansvarig för utbildningens innehåll.

För utbildning av ledare som församlingen skickar på kurs utgår stöd om 300 kronor per ledare och dag i max tre dagar. Bidraget kan dock inte överstiga kostnaden för utbildningen inklusive boende och resa.

Ledarbidrag för praktik på läger

Bidrag för ledare beviljas enligt följande:

 • 150 kronor per ledare och dag för ledare upp till 25 år som är under utbildning enligt ledarutbildningskoncept.
 • Tid för ledarutbildning skall avsättas och program bifogas ansökan.
 • 100 kronor per ledare och dag för ledare upp till 25 år (skall redovisas separat)

Om fler än tre lokalavdelningar arrangerar läger tillsammans utgår ledarbidrag motsvarande kostnaden för upp till 8 ledare per läger, dock max 1000 kronor per ledare. För övriga ledare utgår ledarbidrag enligt ovan.

Läger och ungdomsdagar

Bidrag kan sökas för barn- och ungdomsdagar samt läger som är öppna för barn och ungdomar från hela distriktet och som planeras i samarbete med PU. Stöd utgår med 100 kronor per deltagare och dag för deltagare i åldrarna 7 till 25 år.

Följande gäller:

 • En barn- och ungdomsdag måste pågå i minst tre timmar.
 • Satsningen skall i god tid annonseras på nätet.

Efter genomförd satsning skall följande skickas in:

 • Datum för satsningen.
 • Program.
 • Målgrupp för satsningen.
 • Tema på samlingar.
 • Deltagarlista med namnteckning, hemort och födelsedata (6 siffror).

Övrig verksamhet

Riktat stöd till prioriterade grupper utifrån måldokumentet.

Ledarmaterial

Bidrag ges till inköp av ledarmaterial med 50 % av kostnaden, max 2000 kronor per år och församling. Specificerat kvitto bifogas ansökan.

Bibeläventyret

Bidrag kan sökas för utbildning av Bibeläventyrare där bidraget täcker kurskostnaden samt hjälpmedel. Ansökan kan göras för en person per församling och år. Den skall innehålla information om vilken kurs, vem som skall gå den samt anledning.

Ansökningar skickas till PU Väst

Adress:
PU Väst
c/o Ann-Christin Lundgren
Runhällsgatan 7
423 43 Torslanda
tel: 0706-868625
Det kan också med fördel mailas till:

E-mail: info@pu-vast.se